એક સારા News & એક ખરાબ News ….

funny-potato-food-amazing-pics-photos-blog-bajiroo-fun-images-1એક સારા News & એક ખરાબ News

.

.

.

.

.

.

 

સારા News

Big Bazar માં 1 કીલો બટાકા સાથે

એક Nokia Lumia ફ્રી….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ખરાબ News

1 કીલો બટાકા Rs 24999/- only

જલ્દી થેલી લઇ ને નીકળો….!!!

ખી…ખી…ખી….!!!

 

ટીપ્પણી