આ છે જલેબી બાઈ…અને આ કોણ ??

ઓળખાણ પડી કે નઈ ?

ટીપ્પણી