આમલાભાઈ

આમલાભાઈએ “ડાબર”ને તો ધીક્તો ધંધો કરાવી આપ્યો… જય હો… 🙂 🙂

ટીપ્પણી

No comments yet.

Leave a Reply

error: Content is protected !!