આને તો કોઈ સમજાવો !

Gujaratijoks rss

હા હા હા…આને ફુગાવો નો નડે હો….!

ટીપ્પણી