આજ-કાલની વહુઓ:-

- Advertisement -

25sd3આજ-કાલની વહુઓ:-

એકવાર એક સાસુ પલંગ પર બેઠા હતા અને ટીવી જોતા હતા.એટલામાં એમની વહુ આવી.

સાસુને પલંગ પર બેઠેલા પર જોઇ વહુ નીચે બેસી ગઇ.

સાસુઃ “કેમ નીચે બેઠી?”

વહુઃ “કારણ કે તમે ઉપર બેઠેલા છો”

સાસુઃ “અને હુ નીચે બેસું તો?”

વહુઃ “તો હુ ધરતી પર બેસું(શેતરંજીની પણ નીચે)”

સાસુઃ “અને હુ પણ છેક ધરતી પર બેસું તો?”

વહુઃ “તો હુ જમીનમાં ખાડો ખોદીને બેસી જઉં.”

સાસુઃ “અને હુ તે ખાડામાં પણ બેસી જાઉં તો???”

વહુઃ “તો હુ ખાડો પુરી દઉં…!!!”

હા…હા…હા….!!!

ટીપ્પણી